26.2.12

La quilla i les rodes IV

11. Col•locació de la nova espinada.
Un cop pintades les cares que quedaran ocultes amb la pintura bituminosa liquaflex, es procedeix a unir els diferents elements que constitueixen l’espinada de la barca –rodes i contrarodes, peus de roda i quilla- Les unions dels peus de roda amb la quilla i les corresponents rodes es realitza per mitja d’unions en junt de jou (rayo de Júpiter en castellà). Aquestes unions s’acaben d’estampir amb un parell de petites falques enfrontades i s’asseguren amb perns passants de10 mm (Vegeu l’entrada 9. Substitució de la quilla, les rodes i les contrarodes.)
Presentant les peces que formaran la roda, la contraroda i la quilla.
Un cop unides totes les peces cal presentar l’estructura muntada sobra la barca.
Per poder treballar correctament dins la barca s’han hagut de desmuntar les estructures de proa i popa: coberta, barra i barrots de proa, jaient i, a popa, barres de senó, jou, pernilets... Donat que totes aquestes estructures ajudaven a barca a mantenir la seva forma original ha calgut desmuntar aquest element amb molta cura i cinglar el casc amb un parell de cordes adequadament tensades.
Vista de popa de la presentació de l'estructura axial de la barca.

Vista de proa de la presentació de l'estructura axial de la barca.
Un cop s’aconsegueix situar correctament l’estructura axial, se l’uneix de forma provisional amb serjants als medissos vells que semblen tenir major resistència. És sobre la nova espinada, utilitzada com a referent i pal de paller, que caldrà treballar i anar substituint, progressivament, tots els elements deteriorats per uns de nous. Tots aquest nous elements seran realitzats prenent els vells com a model, tant pel què fa a forma i mides com a material. La nova estructura axial unida fermament amb els medissos menys deteriorats juntament amb la cinta i la contracinta o contubal ajudaran a mantenir les formes de l’embarcació.

Els extrems superiors de les dues contrarodes sobresurten, una per sobre de la coberta de proa i, l’altre, per sobre del jou a popa. És per aquesta raó que s’ha fet un encaix als extrems superiors de les peces de roure laminat que formen la part corbada de la contraroda per tal d’afegir-hi –encolades i empernades- sengles peces d’alzina que en formaran les parts visibles.

Contubal: Peça llarga de reforç del buc que va de proa a popa a la part interior del costellam i a l’alçada de la cinta.